Tokyo Revengers Original Illustration Acrylic Stand (Takemichi Hanagaki/Manjiro Sano/Ken Ryuguji/Keisuke Baji/Chifuyu Matsuno/Takashi Mitsuya/Kazutora Hanemiya) (Image 14/14)