Tokyo Revengers Original Illustration Pinback Button (Takemichi Hanagaki/Manjiro Sano/Ken Ryuguji/Keisuke Baji/Chifuyu Matsuno/Takashi Mitsuya/Kazutora Hanemiya) (Image 6/7)