figma Osomatsu Matsuno, figma Jyushimatsu Matsuno and figma Choromatsu Matsuno displayed together. (each sold separately.)

figma Osomatsu Matsuno, figma Jyushimatsu Matsuno and figma Choromatsu Matsuno displayed together. (each sold separately.)