Danny's Corner Shabu Shabu and Kagami

2009/07/04

Kagami joins us for dinner - Shabu Shabu.